Certificering

Inleiding

persoonscertificaatHet persoonscerificaat kent een certificatieperiode van één jaar en wordt automatisch verlengd na het behalen van de jaarlijkse PE (persoonlijke educatie) punten voor één jaar. Voor dit persoonscertificaat is gekozen voor een systeem waarbij jaarlijks na het behalen van het examen één of twee educatiedagen zijn waar de kennis op peil gehouden wordt met de relevante ontwikkelingen. Indien er essentiële wijzigingen in regelgeving of anderszins in de VvE branche plaatsvinden is er sprake van verplichte bijscholing. De Stichting maakt dit tijdig kenbaar. Certificaathouders dienen aan te kunnen tonen dat zij voldaan hebben aan de eisen om de jaarlijkse PE punten te behalen.

Het persoonscertificaat wordt alleen verstrekt nadat een met goed gevolg afgelegd examen op basis van de gedefinieerde eindtermen is afgenomen.

Jaarlijks dient de certificaathouder 8 PE punten, 1 PE punt per uur, te behalen. De Stichting geeft aan welke bijeenkomsten, trainingen of andere dagen voldoen aan de eisen en welke recht geven op PE punten.

Postitionering

Stichting Persoonscertificering VvE beheer is een toezichthoudend orgaan. De Stichting houdt zich uitsluitend bezig met het toetsen van de vakbekwaamheid van personen en alles wat daarmee samenhangt. Stichting Persoonscertificering VvE beheer zal zich nimmer opwerpen als opleidingsinstituut of uitgever van leermiddelen. In onze visie kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.