Examen

Examen

Het is dagelijks mogelijk om theorie examen te doen. Bij inschrijving kies je zelf de locatie waar je examen wilt afnemen en het tijdstip.

Het examen is samengesteld op basis van de eind- en toetstermen, zoals opgenomen in de BRL PCVB. Elk examen bestaat uit 45 vragen met 3 antwoord alternatieven. Het examen duurt 120 minuten. Vóór het examen is het goed om de BRL PCVB met de eind- en toetstermen te bestuderen alsmede het normdocument beheerders Verenigingen van Eigenaars en het handboek praktijkexamen PCVB. Tijdens het examen mag er gebruikt worden gemaakt van onbeschreven modelreglementen en een wetboek.

Informatie over het praktijkexamen vind je in het handboek praktijkexamen PCVB.

Inschrijven gaat via SVMNIVO, daar maak je een account aan om je in te schrijven. Vervolgens kies je zelf de locatie en het tijdstip voor het theorie examen.

Er zijn jaarlijks een aantal data waarop het praktijkexamen afgenomen wordt.

Als je de theorietoets met een voldoende hebt afgesloten dien je binnen een termijn van drie jaar de praktijktoets met een voldoende afgerond te hebben om het Persoonscertificaat Beheerders van Vereniging van Eigenaars te ontvangen. Indien je in het bezit bent van het Persoonscertificaat kan je in het PCVB register worden ingeschreven. Dan mag je de aanduiding PCVB gecertificeerd Beheerder van VvE Beheerder.

Voor de actuele prijzen van het examen kijk je op op de site van SVMNIVO.

LINK NAAR SVMNIVO VOOR MEER INFORMATIE

LINK NAAR SVMNIVO VOOR INSCHRIJVING


 pdf pdf 
 Examenreglement  Praktijktoets

 
 

Organisatie examen

examen-1Het examen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting onder toezicht van SKW. De kandidaat schrijft zich in voor het examen en na betaling van de examengelden kan de kandidaat aan het eerstvolgend schriftelijk en mondeling (her)examen deelnemen. Het (her)examen wordt minimaal twee keer per jaar gehouden (i.v.m. de mogelijkheid herexamen te doen indien een kandidaat niet geslaagd is) en voorts zo vaak als er een minimum aantal kandidaten is. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om het examen digitaal af te nemen. Indien dit laatste het geval is kunnen het aantal examenmomenten toenemen.

Het examen wordt gehouden op een daartoe geschikte locatie die voldoet aan de specificaties van het examenreglement. De twee verplicht te houden examens vinden plaats op een centrale locatie in het land. Extra examens kunnen gehouden worden in de regio waar de meeste kandidaten vandaan komen, zulks ter beoordeling door de examencommissie.

logo-skwEén gedeelte van het examen wordt schriftelijk, al dan niet digitaal, gehouden. Het tweede gedeelte van het examen wordt mondeling afgenomen.
De data waarop het examen plaats vindt wordt uiterlijk twee maanden voor het examen op de website van de Stichting en SKW gepubliceerd.

Na ieder examen wordt een Procesverbaal opgemaakt inzake het uitgevoerde examen.

Examen indeling

examen-2Het schriftelijk examen bestaat deels uit vragen en deels uit praktijkvoorbeelden. De vragen kunnen enerzijds bestaan uit meerkeuzevragen met een maximum van vijf keuzeantwoorden en anderzijds uit open vragen waarbij de kandidaat een gemotiveerd antwoord dient te geven. Tevens zal het examen bestaan uit een aantal cases, aan de hand waarvan de kandidaat bepaalde opdrachten schriftelijk dient uit te werken dan wel aan dient te geven hoe gehandeld dient te worden.

Het mondeling examen bestaat uit een presentatie. De kandidaten dienen zelf een onderwerp/case aan te leveren die voldoet aan de eindtermen zoals verder gesteld in de beoordelingsrichting en de eindtermen. Deze case dient men conform de hiervoor opgestelde voorwaarden uit te werken en in een presentatie van 10 minuten aan de examinatoren te presenteren. Vervolgens is er 20 minuten waarin de examinatoren vragen aan de kandidaten kunnen stellen die zij dienen te beantwoorden. De examinatoren overleggen aan de hand van de vastgestelde eindtermen en eisen waaraan de kandidaat dient te voldoen of de kandidaat voldoende punten heeft gescoord om dit onderdeel positief af te sluiten.

Examencommissie

examen-3De Stichting kent een examencommissie. De examencommissie is gehouden aan de door het College van Deskundigen vastgestelde competentieprofielen en competenties. Iedere certificerende instelling die het persoonscertificaat wenst uit te geven, dient gebruik te maken van de examencommissie.

De examencommissie is belast met de volgende zaken:

  • het beoordelen van de examenvragen c.q. -vraagstukken op consistentie
  • het beoordelen van de vragen/vraagstukken op het voldoen aan de gedefinieerde examentermen
  • het beoordelen van de normantwoorden op de examenvragen en de normantwoorden op de vraagstukken
  • (Doen) opstellen van het Procesverbaal inzake het uitgevoerde examen
  • Adviseren inzake het schorsen van vragen bij klachten n.a.v. het examen
  • het gevraagd dan wel ongevraagd adviseren van het College van Deskundigen en SKW inzake het gestelde in de BRL 27

Examinatoren

examen-4Voor het mondelinge examen worden er examinatoren benoemd conform het examenreglement en het SKW reglement persoonscertificering. Benoemde examinatoren vormen gezamenlijk een examinatorenpool waaruit de examencommissie examinatoren voor een examen aanwijst. De examencommissie benoemt uit de aanwezigen examinatoren tevens een voorzitter. De examinatoren vallen in hun functioneren onder de verantwoordelijkheid van de examencommissie en de Stichting.

Ten einde de integriteit van het persoonscertificaat te waarborgen dienen de leden van de examencommissie en de examinatoren hun functie onafhankelijk te kunnen vervullen.